رای وحدت رویه شماره ۸۳۴/ متن کامل و توضیحات

رای وحدت رویه شماره ۸۳۴/ متن کامل و توضیحات

آرا وحدت رويه مرجع قوانين جزايی شهریور ۱۸, ۱۴۰۲

سایت اختصاصی حقوق جزا/ رای وحدت رویه شماره در خصوص عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی می باشد. متن کامل این رای و توضیحات و شرح آن در ادامه مطلب