آيين نامه اجرايي ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰

آيين نامه اجرايي ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰

آیین نامه ها تیر ۱۰, ۱۴۰۰

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان” طی نامه شماره ۳۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.